Основна школа у Дворану отпочела је са радом 1892. године као четвороразредна. После Другог светског рата школа прераста у осморазредну школу. Године 1963. донесена је одлука да школа у Дворану носи име народног борца Страхиње Поповића.  Одлуком Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних школа у Републици, од 21. септембра 1994. године, Основна школа “Страхиња Поповић” је остала са статусом самосталне осморазредне основне школе, у чијем саставу су и три издвојена одељења: у Здравињу, Модрици и Сеземчи. Верификација школе потврђена је и решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 17.10.2017. године. У школи су испуњени прописани услови у погледу школског простора, опреме, наставних средстава, потребног броја наставника и стручних сарадника и програма образовања и васпитања у првом и другом образовном циклусу у матичној школи у Дворану, а у издовојеним одељењима у првом образовном циклусу у складу са Законом.

Данас школа окупља ученике из седам подручних села и броји 135 ученика, распоређених у 13 одељења. У школи има  42  запослених. Настава се одвија у две смене у матичној школи, а у издвојеним одељењима кроз једносмениски рад.

Школска зграда матичне школе у Дворану саграђена је 1985. године. Подигнута је на темељу старе зграде и од чврстог је материјала, а било је сукцесивног дограђивања, модификовања и оплемењивања појединих просторија. Матична школа има: 8 учионица од којих се једна користи за предшколско васпитање, радионицу за ТО, информатички кабинет опремљен рачунарима повезаним на интернет. Све учинице имају интернет везу преко Академскe мрежe Републике Србије. Има салу за физичко васпитање, која је реконструисана у школској 2006/07. години и делимично уређене спортске терене, пространо и лепо уређено школско двориште, школску економију и школске станове који су тренутно неискоришћени.

  Издвојено одељење у Здравињу налази се на 7 километара од матичне школе, има нову школску зграду и пространо школско двориште. Сама школска зграда пружа неопходне услове за рад јер поседује 3 учионице од којих се једна користи за вежбе и часове физичког васпитања, санитарни чвор унутар школе, канцеларију за наставнике, кухињу са трпезаријом, котларницу са пратећим просторијама. У једном делу школске зграде налази се простор за предшколско васпитање и у њему је организован рад. Школа има уређено игралиште за кошарку као и парк са пуно растиња.

Одељење у Модрици налази се на удаљености од 3,5 километра од матичне школе, има реновирану школску зграду са две лепо опремљене учионице и канцеларијом за наставнике. Ово подручно одељење нема ни један спортски терен.

Одељење у Сеземчи је у старој школској згради и има две учионице, простор за кухињу и пространо школско двориште. Ово издвојено одељење удаљено је 4 километара стазом кроз шуму, а 19 километра заобилазно, асфалтним путем.

Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, спортским, културним и другим институцијама, које доприносе ширем остваривању друштвене функције школе.

Снаге наше школе чини стручни кадар, успеси ученика на такмичењима, оствареност стандарда постигнућа у млађим разредима основне школе, резултати завршног испита ученика осмог разреда са постигнутим бројем бодова у оквиру републичког просека, као и добра сарадња са родитељима.

Слабости наше школе су смањење броја ученика, немотивисаност наставника и ученика за рад, рад наставника у више школа, начин одржавања наставе и припремне наставе, немогућност стручног усавршавања у складу с потребама.

Школа своје шансе види кроз унапређење наставног процеса, промоцију школе, побољшање међуљудских односа у школи и сарадњу школе са породицом и локалном самоуправом.

МИСИЈА

Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика без обзира на психофизичке способности, верску, националну припадност, уз адекватно учешће родитеља у циљу унапређивања васпитно-образовног рада.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо ефикaсна и квалитетна школа, која је прилагођена потребама и интересовањима ученика и наставника и која користи специфичности свог окружења за постизање васпитно-образовних исхода.